تاریخ : 24 مهر 1395
کد 4

وضعیت مشاغل و اقتصاد

درآمد مردم روستای آوه از طریق فهالیتهای زراعی ، باغداری ، دامداری و سایر فعالیت های خدماتی وتولیدی تامین می شود. محصولات زراعی این روستا شامل گندم- جو- آفتاب گردان و پنبه است. انار، انجیر وانگور از محولات باغی این روستاست. پیشه ی مردم آن کشاورزی وگله داری است و به پرورش مرغ - خروس ومرغابی نیز می پردازند. زنان روستا با بافت جوراب پشمی - پنبه ای وقالی های ابریشمین نقش موثری در افزایش در آمد خانوار روستا دارند.