تاریخ : 24 مهر 1395
کد 3

نوع معماری و تراکم منطقه

آوه در دشت استقرار یافته و بافت مسکونی متراکمی دارد. اکثر خانه ها در یک منطقه و با سقف مسطح ساخته شده اند.مصالح عمده به کار رفته در ساخت خانه های این روستا شامل آجر- خشت- گل وچوب است.سقف خانه ها با کاهگل وقیرعایق بندی شده است. قسمت های مختلف خانه عبارتند از: اتاق ها، سرویس بهداشتی، انبار غله وایوانی که به سمت جنوب ساخته شده است.کوچه های این روستا نسبتا پهن و آسفالت می باشد.