تاریخ : 31 تیر 1397
کد 976

مناقصات و مزایدات

شهرداري آوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 55/ش/97 مورخه 97/03/22 شوراي اسلامي شهر آوه نسبت به برون سپاري امور قابل واگذاري طبق شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه و دستور كارهاي ابلاغي از طريق مناقصه عمومي با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها اقدام نمايد.
لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان داراي صلاحيت دعوت ميشود براي دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به شهرداري آوه واقع در شهرستان ساوه كيلومتر 35 جاده ساوه –سلفچگان خ ولايت –شهرداري آوه –امور مالي و يا به سامانه ستاد مراجعه نمايند ضمنا تلفن شماره 08642434805جهت كسب اطلاعات بيشتر از امور مالي يا كارپردازي معرفي ميگردد. مبلغ سپرده شركت در مناقصه 200/000/000 ريال است كه بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز به حساب جاري54590412217357 سپرده اشخاص بنام شهرداري آوه نزد پست بانك شعبه ساوه كد 3212ميباشد. شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار است. مدت زمان قبول پيشنهادها 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهي خواهد بود. هزينه آگهي چاپ روزنامه ها بعهده برنده مناقصه ميباشد. چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. ورود به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت)و درج قيمت و انجام تكاليف قانوني الزامي ميباشد كه در صورت عدم رعايت پيشنهاد ارسالي بازگشايي نخواهد شد. ساير موارد و شرايط در اسناد مناقصه قيد گرديده است.