تاریخ : 24 مهر 1395
کد 1

مطالعات تاریخی

آوه یعنی آب : آب در اوستا به عنوان عنصری مقدس و ایزدی شمرده شده وآبان یشت نیز در این کتاب آسمانی دیده می شود. آناهیتا در اوستا وای نانای سومری – ایزدبانوی آب بودندونقش آب را در جهان شناسی سومری از اینجا می توان دریافت که حرف آ که نخستین حرف ازحروف الفبای زبان هاست در زبان سومری به معنی آب است.وجود دریاچه ساوه در نزدیکی این شهر تاریخی ورود معروف مزدوقان (مزدکان) چای که خود نامی باستان دارد می تواند دلایل قابل قبولی برای ریشه آوه کلمه(آوه=آو=آب)باشد.